Pohjoisen alueen raviradat

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

POHJOINEN RAVIALUE RY

1 § Nimi ja toiminta

Yhdistyksen nimi on Pohjoinen Ravialue Ry ja sen kotipaikka on Oulun
kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea sekä valvoa pohjoisen raviratojen
ja hevosjalostusliittojen asemaa sekä parantaa yleisesti alueen raviurheilun ja hevoskasvatuksen olosuhteita ja toimimismahdollisuuksia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ottaa julkisesti kantaa raviratoja, raviurheilua
hevoskasvatusta koskeviin asioihin, kirjoittaa artikkeleita, ottaa kantaa lainsäädäntö-
aloitteisiin ja uudistushankkeisiin, pyrkii hankkimaan raviurheilulle myönteistä julkisuutta ja
toimii kaikella tavalla suomalaisten raviratojen, raviurheilun ja hevoskasvatuksen etujen
vaalimiseksi ja parantamiseksi erityisesti Pohjoisella ravialueella.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttiluovutuksia, järjestää lain sallimissa puitteissa arpajaisia, kilpailuja sekä hakea toimintansa kehittämiseen valtionavustusten, EU:n tukien ja muiden vastaavien tukien hakeminen.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Pohjoisen ravialueella toimivat maakuntaradat, Seinäjoen-,Rovaniemen -, Tornion -, Oulun -, Kajaanin -, Ylivieskan –raviradat sekä alueella toimivat hevosjalostusliitot, Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry, Lapin Hevosjalostusliitto ry, Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry ja Kainuun Hevosjalostusliitto ry.

Jäsenet maksavat yhdistyksen kokouksen päättämän liittymismaksun ja
vuosittaisen jäsenmaksun.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen rikkoo yhdistyksen toiminnassa
tahallaan tai muutoin törkeällä tavalla yhdistyksen sääntöjä, yhdistys- tai muuta lakia,
hyviä tapoja tai muutoin vaikeuttaa tahallisesti yhdistyksen toimintaa taikka jättää
muistutuksen jälkeenkin jäsenvelvoitteensa hoitamatta.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja tarvittaessa erottaa hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
4 – 12 jäsentä. Jäsenet hallitukseen valitaan alueittain siten, että
kultakin maakuntaradalta ja hevosjalostusliitosta jäsenenä voi olla yksi jäsen.

Hallituksen jäsenet valitsee ja hyväksyy yhdistyksen vuosikokous tehtyjen esitysten pohjalta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut
mahdollisesti tarvittavat toimielimet. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen
aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat olevan siihen aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen
jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallitus voi valtuuttaa
luotetun henkilön nimenkirjoittajaksi valtuutuksessa määrätyksi ajaksi tai toistaiseksi.

6 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista ( 14 ) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu jäsenille joko kirjallisesti tai
sähköpostilla .

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun
loppuun mennessä. Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä aikana
marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10 ) yhdistyksen äänioikeute-
tuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokkouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja yksi ääni, jota käyttää yhdistyksen itsensä valitsema edustaja, kokouksissa on puheoikeus myös muilla yhdistysten valitsemilla edustajilla ja alueen Hippoksen Valtuuskunnan- ja Hallituksen jäsenillä.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan
vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama
mielipide.

9 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
 • Todetaan paikalla olevat jäsenet ja heidän edustajat.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen
  sekä muiden vuoden aikana mahdollisesti perittävien maksujen suuruus.
 • Päätetään ja valitaan varsinaisten jäsenten esitysten pohjalta hallituksen
  jäsenet.
 • Valitaan alkaneeksi vuodeksi tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja.
 • Käsitellään kokouskutsussa mainitut tai hallituksen esille ottamat asiat.

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti niin hyvissä ajoin hallitukselle, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
 • Todetaan paikalla olevat jäsenet ja heidän edustajat.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

6. Esitetään ja hyväksytään yhdistyksen talousarvio tulevalle vuodelle.

 • Esitetään ja hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle.
 • Käsitellään kokouskutsussa mainitut tai hallituksen esille ottamat asiat

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa kaksi kolmasosan ( 2/3 ) enemmistöllä äänestyksessä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa tulee mainita sääntöjen muuttaminen tai
yhdistyksen purkaminen. Sääntömuutos asiat ja yhdistyksen purkaminen tulee
käsitellä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, jossa molemmissa on sama
määräenemmistövaatimus.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.